Vedtægter

Navn, hjemsted og formål

§ 1

1.     Foreningens navn er Årslev Net. Foreningens hjemsted er Faaborg-Midtfyn kommune.

§ 2

1.     Foreningens formål er at eje og drive et medlemsejet bredbåndsanlæg med henblik på over for medlemmerne at:

1.     udbyde kapacitet til brug for Internet og digitale medier.

2.     udbyde serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over bredbåndsanlæg

3.     udbyde trådløst bredbånd .

2.     Udbud kan foretages af foreningen selv eller ved tidsbegrænset overdragelse af transmissionskapacitet i nettet til tredjemand.

3.     Foreningen kan tilslutte sig og eventuelt eje andele i andre foreninger, selskaber eller sammenslutninger, som har til formål at fremme foreningens interesser.

4.     Foreningen ønsker at dække Årslev og omegn med sit bredbåndsanlæg.

Medlemmerne

§ 3

1.     Enhver, som har betalt tilslutningsbidrag til foreningen og er tilsluttet foreningens bredbåndsanlæg, eller som faktisk er tilsluttet dette anlæg, er pligtige at være medlem af foreningen.

2.     Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde, jævnfør § 2, kan begære sig tilsluttet foreningens bredbåndsanlæg mod at betale gældende tilslutningsafgift og under forudsætning af, at forsyning umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget. I modsat fald undersøger foreningen mulighederne for fornøden udbygning, idet alle udgifter til den udvidelse af anlægget, der er nødvendig for tilslutningen betales af de(t) nye medlem(mer) under behørig hensyntagen til yderligere udvidelsesmuligheder, der følger af udvidelsen.

3.     Bestyrelsen kan dispensere fra §3 stk. 2 i enkelt stående tilfælde.

§ 4

1.     Der opkræves hos medlemmerne et driftsbidrag pr. husstand til bestridelse af omkostningerne ved foreningens drift og vedligeholdelse.

2.     Driftsbidraget fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det kommende regnskabsår og bekendtgøres på hjemmesiden.

3.     Første periodes driftsbidrag betales (forholdsmæssigt) fra den måned, hvor indmeldelse finder sted.

§ 5

1.     I tillæg til det i § 4 nævnte årlige driftsbidrag opkræves hos den enkelte tilsluttede husstand tillige de beløb, som følger af de ydelser (programforsyning, internetadgang m.v.) som husstanden har valgt at modtage fra foreningen. Disse ydelser opkræves i henhold til det i § 4 stk. 2 nævnte.

§ 6

1.     Medlemmerne er pligtige at tåle, at forbindelseskabler, forstærkere og standere placeres ved skel på deres ejendom efter aftale med ejer uden betaling fra foreningens side.

2.     Medlemmerne afholder selv udgifterne til udbedring af de skader, de måtte påføre stikledninger eller komponenter, der findes på deres egen ejendom.

3.     Eventuelle beskadigelser skal straks indberettes til foreningen.

§ 7

1.     Medlemmernes modtagning af ydelser fra foreningen sker i henhold til de til enhver tid gældende priser. Dette bekendtgøres på foreningens hjemmeside.

§ 8

1.     Ethvert medlem kan udmeldes af foreningen med et skriftligt varsel på løbende måned plus 30 kalender dage.

2.     Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue udbetalt eller på anden vis overdraget som sin..

Generalforsamling

§ 9

1.     Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

§ 10

1.     Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest i maj måned.

2.     Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 21 (enogtyve) kalenderdages varsel i en lokal avis og på foreningens hjemmeside, med angivelse af dagsorden, tid og sted for generalforsamlingen og med oplysning om, hvor og hvornår regnskab for det forløbne regnskabsår og budget for det kommende regnskabsår er fremlagt.

3.     Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende otte punkter:

1.     Valg af dirigent

2.     Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse

3.     Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse

4.     Eventuelle forslag

5.     Behandling af budget og fastsættelse af driftsbidrag og tilslutningsafgift samt orientering om abonnementsbidrag for det kommende regnskabsår

6.     Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter

7.     Valg af revisor 

8.     Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal med navns underskrift være  foreningen i hænde senest 10 (ti) kalenderdage før generalforsamlingen.

§ 11

1.     Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes af bestyrelsen, kan besluttes indkaldt af en (Ekstraordinær) generalforsamling og kan begæres med angivelse af dagsorden af mindst 10 (ti) procent af medlemmerne. Indkaldelse skal ske med varsel på 8 (otte) kalenderdage og den skal afholdes senest 28 (otteogtyve) kalenderdage efter, at en sådan generalforsamlingsbeslutning er truffet eller begæring er modtaget.

2.     Indkaldelse af Ekstraordinær generalforsamling skal ske på samme måde som den ordinære.

§ 12

1.     Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindeligt stemmeflertal, medmindre andet fremgår af disse vedtægter. Afstemningsmetoden afgøres af dirigenten.

2.     Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig. Kun medlemmer, som ikke er i restance til foreningen, kan afgive stemme på generalforsamlingen. Hver tilslutning af en husstand tæller for et medlem og har således stemmeret.

3.     I udlejningsejendomme har lejeren stemmeret for den tilsluttede husstand. En lejer, der ønsker at udnytte sin ret til at stemme, har over for dirigenten bevisbyrden for, at han er lejer i en husstand, der er tilsluttet anlægget.

4.     Herudover har udlejeren en stemme. Som udlejer kan en juridisk person som medlem kun afgive en stemme, uanset det antal lejemål (husstande), han råder over i foreningens forsyningsområde.

5.     Bestyrelsen sørger for, at der føres protokol over generalforsamlingen.

6.     Et medlem kan ved skriftlig fuldmagt afgive stemme for et og kun ét andet medlem. Fuldmagten skal afleveres til dirigenten straks efter dennes valg.

Ledelse – tegning – hæftelse

§ 13

1.     Foreningen ledes af en bestyrelse på fem medlemmer, der vælges for to år ad gangen.

2.     Første gang afgår 2 medlemmer (bestemmes ved lodtrækning hvis der ikke er naturlig afgang). Genvalg kan finde sted.

3.     Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer og sekretær, fastsætter sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens virksomhed.

4.     Bestyrelsen fastsætter tilslutningsafgiften.

5.     Bestyrelsen kan fastsætte regler for, i hvilket omfang enkelttilslutninger kan lejes.

6.     Der kan ydes honorar til bestyrelsen. Honoraret fastsættes af generalforsamlingen, og skal fremgå særskilt af regnskabet.

7.     Bestyrelsen kan ansætte personale til varetagelse af den daglige drift og administration. Dette personale kan ikke være medlem af bestyrelsen.

8.     Bestyrelsen kan beslutte om foreningen skal være medlem af FDA, Forenede Danske Antenneanlæg.

§ 14

1.     Foreningen forpligtes i alle forhold, herunder ved køb, salg og pantsætning, ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.

2.     Der kan meddeles enkeltpersoner prokura.

§ 15

1.     Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelsen nogen personlig hæftelse.

2.     Erstatningskrav mod foreningen fra medlemmer som følge af direkte eller indirekte tab er udelukket, uanset om kravet hidrører fra skade på medlemmernes aktiver eller fra den programvirksomhed eller anden aktivitet, der formidles via foreningens bredbåndsanlæg.

Regnskab og økonomi

§ 16

1.     Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december

På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes driftsbidraget for det kommende regnskabsår af generalforsamlingen.

2.     Regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.

Restancer

§ 17

1.     Dersom et medlem ikke efter påkrav har indbetalt en ham påhvilende forpligtelse til foreningens kasse, kan bestyrelsen overgive sagen til inkasso og lade medlemmets tilslutning til anlægget afbryde. Medlemmet er pligtig at betale samtlige udgifter, der er en følge af den manglende indbetaling, herunder for afbrydelse samt gentilkobling til anlægget.

2.     Bestyrelsen kan fastsætte faste tariffer herfor.

§ 18

1.     Bredbåndsanlægget ejes af foreningen. Foreningens ejerskab består til medlemmets matrikel.

Fraflytning

§ 19

1.     Et medlem har pligt til skriftlig at meddele foreningen fraflytning eller ejerskifte. Indtil meddelelse om fraflytning eller ejerskifte er modtaget, hæfter vedkommende stadig for alle ydelser til foreningen. De samme tidsfrister, rettigheder og forpligtelser som nævnt i § 8, er gældende.

2.     Ny ejer/tilflytter kan overtage medlemskabet. Er installationen lukket betales et åbningsgebyr.

3.     Fraflyttere kan ikke medtage den del af tilslutningen, som tilhører foreningen jfr. § 18, da den følger ejendommen.

Vedligeholdelse og kontrol

§ 20

1.     Bestyrelsen sørger for, at anlægget holdes ved lige, og at det forsikres i det omfang, bestyrelsen finder nødvendigt.

§ 21

1.     Det er forbudt medlemmerne selv at foretage eller lade foretage indgreb eller ændringer af anlægget eller dele heraf, for så vidt angår den del af anlægget, som tilhører foreningen, jfr. § 18.

2.     Det er ligeledes forbudt for medlemmerne at tilkoble eller lade tilkoble apparater eller lignende til anlægget, som forstyrrer dette. I tilfælde af vanrøgt eller misbrug af anlægget kan bestyrelsen straks afbryde forbindelsen.

§ 22

1.     Foreningen har til enhver tid ret til at kontrollere foreningens ejendele og medlemmernes installationer med henblik på konstatering af vedligeholdelsesstandarden og af, at installationerne svarer til den over for foreningen angivne og er i overensstemmelse med foreningens regler herom.

2.     Denne adgang kan om nødvendigt sikres ved fogedens hjælp.

§ 23

1.     Medlemmer stiller den fornødne plads til rådighed for kabler og de installationer, der matte være nødvendige for den enkelte boligenhed.

2.     Den tilsynsførende og reparatører har til enhver tid mod legitimation adgang til installationerne.

Vedligeholdelse og teknisk installation

§ 24

1.     Bestyrelsen indgår aftale med en leverandør om service- og vedligeholdelse på anlægget.

2.     Bestyrelsen vælger blandt sine medlemmer den, der skal føre tilsyn med vedligeholdelsen af anlægget.

3.     Bestyrelsen skal sikre at den fornødne tekniske dokumentation af anlægget er til stede og løbende vedligeholdes.

Udvidelser

§ 25

1.     Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlægget til nye områder, såfremt udvidelsen på kortere sigt er rentabel.

2.     Bestyrelsen kan beslutte at igangsætte udvidelser af anlægget kapacitet og anvendelsesmuligheder, såfremt sådanne beslutninger holder sig indenfor de rammer, som følger af tidligere generalforsamlingsbeslutninger.

3.     Bestyrelsen redegør så vidt muligt på den ordinære generalforsamling under dagsordenens punkt 2 for de muligheder, som forventes at foreligge i den nærmeste fremtid samt for de forventede økonomiske konsekvenser af kommende udvidelser.

4.     Sammenlægning af antenneanlægget med antenneanlæg tilhørende anden ejer samt etablering af fælles signalforsyning med bredbåndskabelanlæg tilhørende anden ejer må kun gennemføres efter at være vedtaget på en generalforsamling. Der skal i indkaldelsen være redegjort for forslaget, der skal optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen.

Vedtægtsændringer – – foreningsophør

§ 26

1.     Foreningens virksomhed ophører, såfremt anlægget nedlægges, eller hvis det besluttes, at foreningen skal indgå i en anden forening.

2.     Ændring af nærværende vedtægter kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor. Er 2/3 af foreningens medlemmer ikke til stede, kan bestyrelsen indkalde til ny generalforsamling, der skal afholdes senest 28 (otteogtyve) kalenderdage efter. Der skal i indkaldelsen redegøres for forslaget. På den nye generalforsamling kan vedtægtsændringen vedtages af 2/3 af de repræsenterede stemmer.

3.     Stk. 2 gælder ligeledes vedrørende foreningens opløsning.

4.     Eventuelt overskud, efter at alle foreningens forpligtelser er dækket, fordeles ligeligt mellem de på ophørstidspunktet værende medlemmer.

Fortolkning

§ 27

1.     Tvivlsspørgsmål vedrørende forståelsen af disse vedtægter afgøres af generalforsamlingen.

2.     De til enhver tid gældende vedtægter skal gøres tilgængelige for medlemmerne på foreningens hjemmeside.

Således vedtaget på den ekstraordinære generalforsamling den 13. juni 2024.