Stikledning

Stikledningsregulativ for Årslev Net

Medlemskab og Tilslutning

Enhver husstand indenfor Årslev Nets udbredelsesområde har mulighed for tilslutning, mod at betale gældende tilslutningsafgifter, under forudsætning af, at forsyning umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget.

I modsat fald undersøger foreningens serviceleverandør muligheden for fornøden udbygning, idet alle udgifter til den pågældende udvidelse af anlægget, der er nødvendig for tilslutningen, betales af de(t) nye medlem(mer) under behørig hensyntagen til yderligere udvidelsesmuligheder, der evt. følger med udvidelsen.

1 tilslutning dækker 1 stikledning pr. husstand eller lejemål.

I huse med flere husstande eller lejemål skal der betales tilslutningsafgift og medlemsbidrag af hver husstand eller lejemål. Ved en husstand/lejemål forstås én tilslutning.

Tilslutningen kan ikke flyttes fra installationsadressen.

Ved udmeldelse af Årslev Net ydes ikke tilbagebetaling af tilslutningsafgift eller abonnement.

Tilslutningen må kun foretages af Årslev Nets servicelevrandør, som er Dansk Kabel TV.

Husinstallation og stikledning indeholder:

  1. Levering af godkendt koaksial antenne jordkabel eller fiber inkl. Ø7 mm rør på egen grund.
  2. Levering af markerings bånd/dækplade på egen grund
  3. Tilslutning af stikledning i antenneskab til stiklednings fordeler.
  4. Arbejdsløn materialer til 1. tilslutnings-punk i huset eller lejligheden.
  5. Ved Coax/koaksial kabel installation kan der bestilles Ø30 mm rør hvor i koaksial kablet trækkes. Ved forudbestilling kan Ø30 mm rør til egen grund hentes gratis ved Årslev Nets lager.
  6. Ved fiberinstallation må der være en 230V stikkontakt til rådighed. Denne er ikke omfattet af tilslutnings bidrag

Husinstallationen indeholder IKKE:

  1. Nedgravning af stikledning (Nedgravning skal foretages efter nedenstående vejledning).
  2. Levering af ekstra stik og fordeling i huset.
  3. Ekstraarbejde ved krav om lednings anbringelse, skjult installation etc.. Ekstra arbejdet må hermed betales efter regning. Dette gælder også for ændringer af udført arbejde.
  4. 230V stikkontakt

Vejledning i nedgravning af stikledning.

Stikledning

Stikledningskablet nedgraves i en dybde af min. 0,45 meter og omgives af stenfri jord eller grus. Inden tildækning anbringes et orange markeringsbånd/plade med påtrykt “Her under Antennekabel” 0,20 meter over stikledningskablet.

I stedet for ovenstående kan man vælge at lægge stikledningskabel i et rør. Dette giver en meget bedre beskyttelse af stikledningskablet. Vi har desværre set mange kabelskader på ældre stikledningskabler som ikke har ligget beskyttet i tomrør.

Hvor stikledningskablet føres op ad en ydervæg skal det være beskyttet mod mekanisk overlast fra 0,45 meter under terræn til 1,90 meter over terræn.

Stikledningsregler

Den del af anlægget der er foreningens ejendom må ikke fjernes eller beskadiges. Indgreb eller ændringer må kun foretages på foranledning af Årslev Net.

Medlemmer er forpligtiget til at acceptere, at forbindelseskabler, forstærkere og standere placeres ved eller på deres ejendom uden betaling fra foreningens side.

Medlemmet må ikke foretage ændringer i anlægget eller tilknytte andre installationer, som kan give gener eller forringe gengivelsen samt give andre end husstanden tilslutningsmulighed.

Abonnenten må ikke nægte Årslev Net og dennes serviceleverandør adgang til at foretage nødvendige kontrol reparationer eller prøvemålinger af stikledningsinstallationen.

Ekskludering ved misligholdelse af stikledningsregler.

Et medlem som ikke respekterer nærværende stikledningsregulativ, kan af bestyrelsen ekskluderes af foreningen, hvorefter tilslutningen afbrydes.

Forud for ekskludering og lukning sendes skriftlig information til lejer/ejer, der for en passende tidsfrist til at reagere på henvendelsen.

Foreningen tilbagebetaler ikke tilslutningsafgift og abonnement.

Medlemskabet kan begæres genoptaget.

Genoptagelse af medlemskab kan først ske når skriftligt påtalte overtrædelse af stikledningsregulativet er bragt i orden, for medlemmets regning.