Generalforsamlinger

GENERALFORSAMLING 16. maj 2024 KL. 19.00

REFERAT

Sted: Ferritslev Fritidshus, Ørbækvej 916 A, 5863 Ferritslev

Fremmødte: 14(13 stemmeberettigede)

Velkomst ved formand Per Ole Jensen

Dagsorden ifølge vedtægterne.

1. Valg af dirigent

John Gylling valgt til dirigent, og konstaterer:

–          Generalforsamling er indkaldt i Midtfynsposten den 24. april 2024 og er rettidigt indkaldt i henhold til vedtægterne, og er dermed beslutningsdygtig

2. Formandens beretning om foreningens virke i det forløbne år og planer for det kommende år til generalforsamlingens godkendelse.

Indledning

God aften og velkommen til generalforsamlingen 2024.

Året 2023 har været et år med utrolig mange udfordringer men også spændende og udfordrende ting. Der bliver jo stadig i store dele af vores område gravet fjernvarme som hele tiden giver udfordringer for foreningen og desværre afbrydelser for vores medlemmer, hvilket selvfølgelig er til stor gene for den enkelte. Men samtidig er det noget vi hele tiden er hurtige til at kaste os over og få udbedret hurtigst muligt.

Nettet

Som altid stræber vi os hele tiden på at få det bedste og mest stabile net ud til jer medlemmer. Det gør vi ved at styrke vore Hybrid fiber og fiber sådan at oppetid og stabilitet er helt i top.

Vors samarbejde med jer medlemmer vil vi også hele tiden gerne styrke. Det gør vi ved at vores kontor, hvor vi har 3 gode og rare mennesker ansat og de vil at I medlemmer får den bedste service hvilket resulterer i et godt produkt og en god medlemsservice.

Vi mener selv at vi har en kæmpe styrke i den måde vi kan hjælpe jer medlemmer med at få løst udfordringerne og hjulpet jer videre.

Vi har som altid fortsat med at styrke vores stabilitet i nettet og har en rigtig god overvågning der gør at vi får hurtig besked ved fejl og mangler.

Vi bestræber også hele tiden på at vores udstyr både i vores datacentre og hos jer medlemmer lever op til nutidens krav. Derfor er vores forretningsfører Flemming og teknik ansvarlige Søren også hele tiden af sted til diverse events-messer og fora for at undersøge hvilke muligheder og tiltag vi kan gøre for at være på forkant med udviklingen.

Som altid, så husk at de hastigheder vi leverer, er de samme uanset om det er hybrid fiber eller fiber det er kun transport vejen der er anderledes.

Vi opfordrer som altid medlemmerne til at tage fat i os hvis der opleves udfordringer med forbindelse i hjemmet. Det kan være hvis der er problemer med at fange ordentligt signal med Wifi eller andet, og husk at I kan få lavet et wifi check hvis det er det som volder problemer.

Hvis der er problemer i øvrigt så få os ud og hjælpe.

Vi er her for at hjælpe jer men vi skal kontaktes så vi har muligheden

Vi vil rigtig gerne sørge for at I får den bedste løsning.

Vi er i foreningen stadig i gang med at lave diverse undersøgelser for at se om det kan lade sig gøre at lave samarbejde så der kan være mulighed for andre udbydere på vores net. Vi holder jeg hele tiden underrettet om dette på vores hjemmeside og Facebook side.

Vi bestræber os hele tiden på at kunne levere et godt produkt samtidig med en god service som ikke ses andre steder, sådan at I medlemmer føler jer godt hjemme hos Årslev Net.

Kanaludvalg

På vores kanaludvalg sker der også hele tiden små ændringer, bl.a. er VH1 og Disney jr. Udgået pr. 20 marts, pga. ejerne af disse kanaler Viacom og Disney at lukke dem.

HBO Max har annonceret, at Max snart kommer til Danmark. Den nye streamingtjeneste Max kommer i YouSee Play og Bland Selv og alle, der i dag har HBO Max hos YouSee, får adgang til den nye tjeneste, når den lanceres den 21. maj.

Vi følger dette marked og hvad der findes af muligheder. Men mulighederne er blevet meget bedre for det enkelte medlem med de bland selv muligheder der er.

Vi havde også en event i Årslev forsamlingshus hvor I medlemmer havde mulighed for at komme ned og tale med den lokale YouSee butik for at høre hvilke muligheder der var for jer. Dette gav et rigtig positivt resultat synes vi. Vi arbejder på flere af disse events for at øge kendskab til de muligheder der er i nettet for at se diverse kanaler.

Vi følger hele tiden udviklingen i hvad der sker og vil selvfølgelig via hjemmeside og Facebook holde jer orienteret om hvad der sker.

Medlemmer

Vores medlemstal er faldet lidt fra 2710 siden sidste generalforsamling i 2023 til nu 2573 hvilket er et fald på 137.

Vi holder hele tiden øje med dette og prøver at lave tiltag for at fastholde vores medlemmer. Derfor vil I også se at vi prøver at være mere synlige i fremtiden hvilket er noget vi alle i bestyrelsen synes skal styrkes.

I vil også kunne se at vi har lavet store ændringer på vores Facebook side så der hele tiden kommer information ud for at styrke synligheden.

Vi er jo mange gange oppe imod andre der har et helt andet marketingsbudget.

I samme periode er vores antal internet brugere også faldet med ca. 100 fra 2199 til 2098 (-101)

Disse fald skyldes både fraflytninger men helt sikkert også at nogle medlemmer har søgt andre muligheder hos andre udbydere.

Det er ikke en overraskelse for os at dette sker, derfor arbejder vi også hele tiden på at lave tiltag der gør at kunder bliver eller kommer tilbage. Det har vi har set flere gange, da servicen mange gange er ringere andre steder og man får ikke den hjælp man føler at man er berettiget til.

Derfor vil vi fortsætte med at sørge for at I for en god service og hjælpe når dette fordres.

Jeg håber bare at I medlemmer føler at vi gør et godt stykke arbejde for at hjælpe jer og at I vil sige hvis I mener der er noget vi kan gøre bedre. Vi vil i hvert fald gøre alt for at I har en god oplevelse hos Årslev Net.

Aktiviteter og fremtidige planer

Lidt omkring fremtiden er at vores forretningsfører Flemming som er lidt af en ildsjæl der hele tiden kigger på de muligheder der findes derude og som jeg tidligere fortalte sørger Flemming hele tiden for at være der hvor der kommer nyt omkring udstyr der kan hjælpe og forbedre vores service til vores medlemmer for at give det bedste produkt i form at stabilt og hurtigt net.

Vores serverrum bliver også hele tiden efterset og vores backbone – CMTS og servere bliver løbende serviceret og udskiftet efter behov så de kan følge med de behov der er.

Vi søger også hele tiden at være med i nye udstykninger så vi kan få vores kabler trukket med ind når der alligevel graves og være med til at styrke vores tilstedeværelse og mulighed for at fortsætte med at styrke vores produkter.

 Generelt gør vi alt vi kan for at styrke vores produkter til medlemmernes fordel.

Vi fortsætter som altid med at udbedre og forny vores kabling i nettet, men der vil helt sikkert, som der har været meget af i det forgangne år, være flere afbrydelser grundet overgravninger, som allerede har været tilfældet mange gange og hver gang giver det store hovedbrud for kontoret da de jo godt ved at I medlemmer rammes hårdt af dette.

Det vil unægtelig ske flere gange da hele gravearbejdet fra Fjernvarme fyn jo slet ikke er færdigt og kører nogle år endnu.

Vi har også lavet en del tiltag på vores Facebook side som jeg håber I har set ellers gå ind og følg os og se at der jævnligt kommer nye opslag.

Samtidig arbejder vi også på at lancere en ny hjemmeside sådan at den er hurtig og let overskuelig for alle.

Afslutning

Jeg vil igen i år sige en stor tak til de 3 vi har på kontoret. De kæmper hele tiden for at I medlemmer får den bedste service og hjælp med jeres udfordringer. ( Inge, Thomas og Flemming )

Det kan i perioder være svært at følge med i efterspørgslen men vores kontor gør alt hvad de kan for at hjælpe jer så hurtigt som muligt.

Som altid husk at tage fat i os og ikke bare skriv på de sociale medier hvis der er udfordringer. Vi er til for at hjælpe jer. Husk at tilmelde jer vores information på selvbetjeningssiden hvis I ikke allerede er, så vil I få relevant information om planlagt arbejde.

–          Beretning godkendt

 3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.

Regnskab for 2023 blev aflagt af kasserer Keld Jakobsen.

–          Regnskab godkendt

4. Forslag fra bestyrelsen om vedtægtsændringer.

OPRINDELIG TEKST:

Navn, hjemsted og formål

§ 2

1.     Foreningens formål er at eje og drive et bredbåndskabelanlæg med henblik på over for medlemmerne at:

1.     modtage og distribuere danske og udenlandske radio- og fjernsynskanaler

2.     udbyde kapacitet til brug for datatransmission

3.     udbyde serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over bredbåndskabelanlæg

4.     udbyde trådløst bredbånd med eksempelvis TV/Radiokanaler udenfor antenne nettet i Årslev og omegn.

2.      

3.      

4.     Foreningen ønsker at dække Årslev og omegn med sit bredbåndskabelanlæg.

Medlemmerne

§ 3

1.     Enhver, som har betalt tilslutningsbidrag til foreningen og er tilsluttet foreningens bredbåndskabelanlæg, eller som faktisk er tilsluttet dette anlæg, er pligtige at være medlem af foreningen.

2.     Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde, jævnfør § 2, kan begære sig tilsluttet foreningens bredbåndskabelanlæg mod at betale gældende tilslutningsafgift og under forudsætning af, at forsyning umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget. I modsat fald undersøger foreningen mulighederne for fornøden udbygning, idet alle udgifter til den udvidelse af anlægget, der er nødvendig for tilslutningen betales af de(t) nye medlem(mer) under behørig hensyntagen til yderligere udvidelsesmuligheder, der følger af udvidelsen.

3.     .

NY TEKST:

Navn, hjemsted og formål

§ 2

1.      Foreningens formål er at eje og drive et medlemsejet bredbåndsanlæg med henblik på over for medlemmerne at:

1.       udbyde kapacitet til brug for Internet og digitale medier

2.      udbyde serviceydelser, som naturligt lader sig tilbyde over bredbåndsanlæg

3.      mulighed for at udbyde trådløst bredbånd.

2.       

3.       

4.      Foreningen ønsker at dække Årslev og omegn med sit bredbåndsanlæg.

 Medlemmerne

§ 3

1.         Enhver, som har betalt tilslutningsbidrag til foreningen og er tilsluttet foreningens bredbåndsanlæg, eller som faktisk er tilsluttet dette anlæg, er pligtige at være medlem af foreningen for at modtage signal.

2.         Enhver, som bor i foreningens forsyningsområde, jævnfør § 2, kan begære sig tilsluttet foreningens bredbåndsanlæg mod at betale gældende tilslutningsafgift og under forudsætning af, at forsyning umiddelbart kan finde sted uden udbygning af anlægget.             I modsat fald undersøger foreningen mulighederne for fornøden udbygning, idet alle udgifter til den udvidelse af anlægget, der er nødvendig for tilslutningen betales af de(t) nye medlem(mer) under behørig hensyntagen til yderligere udvidelsesmuligheder, der følger af udvidelsen.

3.          

OPRINDELIG TEKST:

 § 4

1.     Der opkræves hos medlemmerne et bidrag (kontingent) pr. husstand til bestridelse af omkostningerne ved foreningens drift og vedligeholdelse. Kontingentet deles op i drifts- og abonnementsbidrag.

2.     Bidraget (kontingentet) fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det kommende regnskabsår og bekendtgøres i takstbladet.

3.     Første periodes bidrag betales fra den måned, hvor indmeldelse finder sted.

 § 5

1.     I tillæg til det i § 4 nævnte årlige bidrag (kontingent) opkræves hos den enkelte tilsluttede husstand tillige de beløb, som følger af de ydelser (programforsyning, internetadgang m.v.) som husstanden har valgt at modtage fra foreningen. Disse ydelser opkræves i henhold til det i §4 stk. 3 nævnte takstblad.

 § 6

1.      

2.      

3.     Eventuelle beskadigelser skal straks indberettes til den teknisk ansvarlige i foreningen.

 § 7

1.     Medlemmernes modtagning af ydelser fra foreningen sker i henhold til de til enhver tid gældende takstblad. Dette bekendtgøres på infokanalen samt foreningens hjemmeside.

NY TEKST:

§ 4

1.      Der opkræves hos medlemmerne et driftsbidrag pr. husstand til bestridelse af omkostningerne ved foreningens drift og vedligeholdelse.

2.      Driftsbidraget fastsættes hvert år på generalforsamlingen for det kommende regnskabsår og bekendtgøres på hjemmesiden.

3.      Første periodes driftsbidrag betales (forholdsmæssigt) fra den måned, hvor indmeldelse finder sted. 

§ 5

1.      I tillæg til det i § 4 nævnte årlige driftsbidrag opkræves hos den enkelte tilsluttede husstand tillige de beløb, som følger af de ydelser (programforsyning, internetadgang m.v.) som husstanden har valgt at modtage fra foreningen. Disse ydelser opkræves i henhold til det i §4 stk. 2 nævnte.

§ 6

1.      .

2.       

3.      Eventuelle beskadigelser skal straks indberettes til foreningen.

§ 7

1.      Medlemmernes modtagning af ydelser fra foreningen sker i henhold til de til enhver tid gældende priser. Dette bekendtgøres på foreningens hjemmeside.

OPRINDELIG TEKST:

§ 8

1.     .

2.     Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue udbetalt eller på anden vis overdraget som sin. Medlemmer er ved udmeldelse forpligtet til at betale foreningen sin forholdsmæssige andel af foreningens gæld, med opgørelse på den dato, hvor udmeldelsen træder i kraft.

NY TEKST:

§ 8

1.      .

2.      Ved udmeldelse er medlemmet ikke berettiget til at få nogen andel af foreningens formue udbetalt eller på anden vis overdraget som sin.

OPRINDELIG TEKST:

Generalforsamlingen

§ 10

 1.  
 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 21 (enogtyve) kalenderdages varsel i en lokal avis og på foreningens infokanal, med angivelse af dagsorden, tid og sted for generalforsamlingen og med oplysning om, hvor og hvornår regnskab for det forløbne regnskabsår og budget for det kommende regnskabsår er fremlagt.
 3. Drives der i anlægget en informationskanal skal indkaldelsen tillige og med samme varsel bringes i denne med oplysning om regnskabets nøgletal og forslag til årsbidrag (kontingent).
 4. Er der rettidigt indkomne forslag til behandling på generalforsamlingen, skal disse forslag gengives i informationskanalen, hvis foreningen driver en sådan.
 5. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende otte punkter:
  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse
  3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Eventuelle forslag
  5. Behandling af budget og fastsættelse af driftsbidrag og tilslutningsafgift samt orientering om abonnementsbidrag for det kommende regnskabsår
  6. Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal med navns underskrift være et bestyrelsesmedlem i hænde senest 10 (ti) kalenderdage før generalforsamlingen.

NY TEKST:

Generalforsamlingen

§ 10

 1.  
 2. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen med mindst 21 (enogtyve) kalenderdages varsel i en lokal avis og på foreningens hjemmeside, med angivelse af dagsorden, tid og sted for generalforsamlingen og med oplysning om, hvor og hvornår regnskab for det forløbne regnskabsår og budget for det kommende regnskabsår er fremlagt.
 3. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende otte punkter:
  1. Valg af dirigent
  2. Beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år og planer for det kommende år til godkendelse
  3. Aflæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse
  4. Eventuelle forslag
  5. Behandling af budget og fastsættelse af driftsbidrag og tilslutningsafgift samt orientering om abonnementsbidrag for det kommende regnskabsår
  6. Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter
  7. Valg af revisor
  8. Eventuelt

Forslag til behandling under dagsordenens punkt 4 skal med navns underskrift være foreningen i hænde senest 10 (ti) kalenderdage før generalforsamlingen.

OPRINDELIG TEKST:

Ledelse – tegning – hæftelse

§ 13

 1.  
 2.  
 3.  
 4. .
 5. .
 6. .
 7. Bestyrelsen kan ansætte personale til varetagelse af den daglige drift og administration. Dette personale kan ikke være medlem(mer) af bestyrelsen.
 8.  

§ 14

 1. Foreningen forpligtes i alle forhold, herunder ved køb, salg og pantsætning, ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formander eller næstformanden.
 2. .

Regnskab og økonomi

§ 16

 1. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december. Omlægningsperioden er på 6 mdr. fra 1/7 2010 til 31/12 2010. På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes bidraget (kontingentet) for det kommende regnskabsår af generalforsamlingen.
 2. Regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.
 3. Første regnskabsår løber fra stiftelsen til den 30. juni 2007.

NY TEKST:

Ledelse – tegning – hæftelse

§ 13

 1.  
 2.  
 3.  
 4. .
 5. .
 6. .
 7. Bestyrelsen kan ansætte personale til varetagelse af den daglige drift og administration. Dette personale kan ikke være medlem af bestyrelsen.
 8.  

§ 14

 1. Foreningen forpligtes i alle forhold, herunder ved køb, salg og pantsætning, ved underskrift af to bestyrelsesmedlemmer, hvoraf den ene skal være formanden eller næstformanden.
 2. .

Regnskab og økonomi

§ 16

 1. Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

På hvert års ordinære generalforsamling fastsættes driftsbidraget for det kommende regnskabsår af generalforsamlingen.

 1. Regnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor. Revision finder sted en gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisoren ønsker det.

 OPRINDELIG TEKST:

Restancer

§ 18

 1. Bredbåndskabelanlægget ejes af foreningen. Foreningens ejerskab består til og med abonnentfordeler for de tilsluttede boligenheder.

Fraflytning

§ 19

 1. .
 2. Ny ejer/tilflytter kan overtage medlemsskabet. Er installationen lukket betales et åbningsgebyr.
 3.  

Vedligeholdelse og teknisk installation

§ 24

 1. .
 2.  
 3.  
 4. Bestyrelsen skal sikre at foreningen er tilsluttet Aftalen for Fællesantenneområdet, AFO

Udvidelser

§ 25

 1. .
 2. .
 3.  
 4. Foreningen har pligt til at sikre en sådan alsidighed ved programvalg, at der også tages hensyn til (større) mindretalsinteresser.
 5.  

NY TEKST:

Restancer

§ 18

 1. Bredbåndsanlægget ejes af foreningen. Foreningens ejerskab består til medlemmets matrikel.

Fraflytning

§ 19

 1. .
 2. Ny ejer/tilflytter kan overtage medlemskabet. Er installationen lukket betales et åbningsgebyr.
 3.  

OPRINDELIG TEKST:

Fortolkning

§ 27

 1.  
 2. De til enhver tid gældende vedtægter skal gøres tilgængelige for medlemmerne enten gennem fremlægning eller gennem en på anlægget værende info-kanal / tekst-tv / hjemmeside.

NY TEKST:

Fortolkning

§ 27

 1.  
 2. De til enhver tid gældende vedtægter skal gøres tilgængelige for medlemmerne på foreningens hjemmeside.

 –          Vedtægtsændringer godkendt

–          Der indkaldes til ekstraordinær general forsamling, tid og sted kommer i Midtfynsposten

5. Eventuelle forslag.

Ingen indkomne forslag

6. Behandling af budget og fastsættelse af driftsbidrag og tilslutningsafgift samt orientering om abb. bidrag for det kommende regnskabsår.

Budget for 2024 er en fremskrivning af det vi kender.

Driftsbidraget er ændret til 20 kr./måned

Tilslutningsafgift uændret: 0 kr.

–          Spørgsmål fra salen besvaret.

–          Budget, driftsbidrag og tilslutningsafgift blev godkendt.

TV pakkepriser for 2024:

Pakke 1(grundpakke) – 295 kr./måned

Pakke 2(mellempakke). – 526 kr./måned

Pakke 3(fuldpakke). – 666 kr./måned

MINIpakke. – 219 kr./måned inkl. 1 stk. Yousee boks.

Yousee play 10 point – 283 kr./måned inkl. 1 stk. Yousee boks.

Yousee play 20 point – 373 kr./måned inkl. 1 stk. Yousee boks.

Yousee play 30 point – 463 kr./måned inkl. 1 stk. Yousee boks.

Yousee play 40 point – 553 kr./måned inkl. 1 stk. Yousee boks.

Blandselv pakker (kan ikke bestilles)

Pakke 2(grundpakke + 10 bland selv point). – 526 kr./måned

Pakke 3(grundpakke + 35 bland selv point). – 666 kr./måned

7. Valg af bestyrelse og 2 bestyrelsessuppleanter.

– Følgende af bestyrelsesmedlemmerne er på valg:

Martin Lassen Talbro

Søren Jacob Jensen

Da der ikke blev opstillet flere kandidater, blev begge genvalgt.

–          Følgende 2 suppleanter foreslås:

Torben Bech – 1 suppleant:

Stephan Stock Christensen – 2 suppleant

Da der ikke blev opstillet flere kandidater, blev begge valgt.

8. Valg af revisor.

VH Revision Registrerede revisorer ApS i Odense blev genvalgt som revisor.

9. Eventuelt.

–          Diverse spørgsmål fra salen blev besvaret.

Generalforsamling afsluttet med tak for fremmøde samt god ro og orden

DATO:      ____________________________

Dirigent: ____________________________

John Gylling

Trykker du på dem, har du mulighed for at hente dem som en PDF

Ordinær Generalforsamling 2024

Ordinær Generalforsamling 2023

Ordinær Generalforsamling 2022 

Ordinær generalforsamling 2021

Ordinær generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling 2019

Ordinær generalforsamling 2018

Ordinær generalforsamling 2017

Ordinær generalforsamling 2016

Ekstraordinær generalforsamling 2015

Ordinær generalforsamling 2015

Ordinær generalforsamling 2014

Ordinær generalforsamling 2013

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2011

Ordinær generalforsamling 09/12 2010

Ekstraordinær generalforsamling 2010

Ordinær generalforsamling 19/05 2010

Ekstraordinær generalforsamling 2009

Ordinær generalforsamling 2009

Ordinær generalforsamling 2008

Ekstraordinær generalforsamling 2007

Ordinær generalforsamling 2007